logo de google
Avis client 4.7/5

Aquestes condicions generals constitueixen un contracte de venda a distància que defineix els drets i les obligacions de l'empresa CAPSKA i del client en el marc de la venda dels productes de referència al lloc www.capska.com.

Per a qualsevol pregunta o reclamació relacionada amb els productes, la seva comanda, les seves dades personals, el dret de desistiment o l'aplicació de la garantia dels productes, el client pot posar-se en concte amb l'empresa CAPSKA mitjançant les vies de contacte següents:

CAPSKA

Allée de Cindais

14320 ST ANDRE SUR ORNE

França

Núm. IVA intracomunitari: FR07522416940

Tel.: +33 2 31 53 20 70

info(at)capska.com

Tot el contingut del lloc web www.Capska.com (il·lustracions, textos, encapçalaments, marques, imatges i vídeos) és propietat de CAPSKA. Queda prohibida qualsevol reproducció total o parcial d'aquest lloc, llevat que l'empresa CAPSKA hi doni prèviament la seva autorització expressa.  L'empresa CAPSKA no autoritza la creació d'enllaços d'hipertext llevat d'un acord exprés previ.

L'empresa CAPSKA no es fa responsable dels danys, temporals o permanents, provocats al sistema informàtic del client ni de qualsevol pèrdua o dany que s'esdevingui, en particular arran de l'accés o la navegació pel seu lloc web.

Estipulacions generals

Aquestes condicions s'estableixen entre l'empresa CAPSKA, d'ara endavant anomenada "CAPSKA.COM", i les persones que desitgin fer una compra a través del lloc web www.Capska.com.

Els clients són clients professionals o consumidors.  Algunes estipulacions de les condicions seran aplicables exclusivament als clients professionals o, al contrari, als consumidors. En aquest sentit, els clients professionals es comprometen a indicar la seva condició de professional en realitzar la seva comanda, i CAPSKA.COM es reserva el dret d'anul·lar la comanda en cas d'incompliment d'aquesta obligació per part del client professional.

El fet de realitzar una comanda implica l'acceptació plena i sense reserves, per part del client, de les condicions generals de venda que s'exposen a continuació, amb l'exclusió de tots els altres documents com ara impressions del client, prospectes o catàlegs promocionals emesos per CAPSKA.COM i que tinguin un valor merament indicatiu. En aquest sentit, la validació de la comanda confirma l'acceptació plena i completa d'aquestes condicions per part del client.

En tot cas, CAPSKA.COM es reserva el dret de no satisfer cap sol·licitud del client que sigui exorbitant o que contravingui les seves condicions generals.

El fet que CAPSKA.COM no faci prevaldre, en un moment determinat, alguna d'aquestes condicions, no es pot interpretar com una renúncia al dret a acollir-se posteriorment a qualsevol de les esmentades condicions. L'anul·lació de qualsevol clàusula d'aquests condicions generals no afectarà la validesa de les condicions generals en el seu conjunt.

Productes

CAPSKA.COM posa la màxima cura en la publicació en línia de la informació relativa a les característiques essencials dels productes, particularment mitjançant descripcions tècniques provinents dels seus socis i proveïdors i de fotografies que il·lustren els productes. Les dades editorials (fotografies, textos, gràfics, fitxes tècniques i descripcions) provenen majoritàriament de documentació elaborada pels fabricants o constructors, reproduïda sota el seu control i amb el seu acord.

En aquest sentit, CAPSKA.COM es compromet a donar resposta a qualsevol sol·licitud complementària d'informació sobre els productes. En qualsevol cas, CAPSKA.COM no es fa responsable dels possibles canvis o errors relatius a la descripció de les característiques del producte adquirit, llevat que això afecti les característiques essencials del producte.

Comanda

El client declara que té capacitat per signar aquest contracte, és a dir, que té la majoria d'edat legal i no està sota tutela ni curatela.

El client realitzarà la comanda d'acord amb les indicacions que se li donen al lloc web. Es compromet a emplenar la comanda tenint cura de proporcionar la informació necessària, completa i exacta. En qualsevol cas, el client és responsable de la informació introduïda en fer la comanda. En cas d'error en les dades del destinatari (nom, adreça, etc.), CAPSKA.COM no es fa responsable dels retards que això provoqui en el lliurament dels productes. Les despeses de reenviament dels productes aniran a càrrec del client. En cas d'error del client en prendre les mesures, CAPSKA.COM no se'n  farà responsable. Les dimensions no es podran modificar un cop la comanda hagi entrat en producció (estat "03 - En espera de recepció del proveïdor" i "04 - En preparació").

Com a recordatori, les etapes per a completar la venda al lloc web www.CAPSKA.COM són les següents:

 • El client tria els seus productes fent clic al botó "Fer una comanda".
 • Es presenta un resum de la comanda que el client pot comprovar i corregir si cal.
 • El client confirma la comanda fent clic al botó "Fer la comanda".
 • El client omple les seves dades personals i l'adreça de lliurament de la seva comanda.
 • El client confirma definitivament la seva comanda fent clic a la pestanya “Comanda amb obligació de pagament”, i acceptant tot seguit aquestes condicions de venda generals marcant la casella prevista a aquest efecte.
 • El client procedeix al pagament al lloc segur del soci financer de CAPSKA.COM.
 • El pagament de la comanda per part del client formalitzarà d'una manera ferma i definitiva el contracte de venda a distància celebrat amb CAPSKA.COM i es confirmarà per correu electrònic al client.

Preu / Pagament

Els preus de venda dels productes esmentats a www.CAPSKA.COM estan indicats en euros, amb tots els impostos inclosos, excloent-ne les despeses d'enviament, embalatge, preparació i assegurança. El client pot calcular els costos d'enviament a mesura que selecciona els productes.

L'import s'indica al final de la comanda, abans de fer-ne la validació. El preu que es factura al client és el preu especificat a la confirmació de la comanda i inclou el preu dels productes sense IVA, al qual s'afegeix el preu del transport i l'IVA al tipus vigent.

CAPSKA.COM es reserva el dret de modificar els seus preus de venda en qualsevol moment. Tanmateix, no es pot aplicar cap modificació posterior a la presa de la comanda. El preu aplicable als productes demanats és el que figura al lloc web el dia de la comanda.

Quan s'indica que el producte és objecte d'una promoció, el preu de referència (preu ratllat) és el preu més baix aplicat per CAPSKA.COM durant els 30 dies anteriors a l'inici de l'operació promocional. La reducció en percentatge o en euros indicada al costat del preu promocional es calcula a partir del preu de referència.

Les comandes es pagaran amb euros, íntegrament i al comptat.

S'ofereix com a mitjans de pagament:

 • Targeta bancària (visa, carte bleue, mastercard), càrrec de l'import de la comanda en 3 dies feiners.
 • Paypal, càrrec de l'import de la comanda el dia de la comanda.
 • Transferència: la comanda només es processarà la data de recepció de la transferència al compte de l'empresa o en rebre un justificant de recepció de la transferència.
 • Mandat administratiu, reservat a comunitats i administracions públiques amb l'acord previ de CAPSKA i recepció d'una confirmació oficial de comanda (full de comanda intern o qualsevol altre document que acrediti la comanda).

CAPSKA es reserva el dret de suspendre qualsevol comanda i qualsevol lliurament en cas de denegació de l'autorització de pagament amb targeta bancària per part dels organismes oficialment acreditats o en cas d'impagament.

CAPSKA es reserva igualment el dret de negar-se a fer un lliurament o de complir una comanda d'un client que no hagi pagat totalment o parcialment una comanda anterior o amb el qual hi hagi una disputa de pagament.

Disponibilitat dels productes

Els productes s'ofereixen a la venda dins dels límits d'existències disponibles i de les possibilitats de subministrament dels proveïdors de CAPSKA.COM.  Tanmateix, a títol informatiu, CAPSKA.COM informa el client de la disponibilitat dels productes a la fitxa de descripció del producte.

Quant als productes tallats a mida, els temps de fabricació s'indiquen a la pàgina "Lliurament".

En el cas que algun dels productes encarregats no estigui disponible durant la preparació de la comanda del client o que el temps de producció sigui superior a l'anunciat, CAPSKA.COM es compromet a posar-se en contacte amb el client per correu electrònic o per telèfon per tal d'indicar-li els terminis en què es podria lliurar aquest producte, si fos el cas.

En cas d'impossibilitat de subministrar un producte, es proposarà al client d'escollir un altre producte de qualitat, característiques i preu equivalents o d'anul·lar la seva comanda. En cas d'anul·lació de la comanda del producte en qüestió per part del client, el reemborsament del producte no disponible es farà d'acord amb les condicions que preveu el dret de desistiment.

Lliurament / Recepció

Els productes CAPSKA.COM s'ofereixen a la venda per a compres en línia enviades exclusivament a la França metropolitana i Còrsega. Per tant, CAPSKA.COM es reserva el dret de rebutjar qualsevol comanda l'adreça de lliurament de la qual no es trobi a la França metropolitana o Còrsega.

El lliurament es fa a l'adreça que el client hagi indicat en el formulari de lliurament. Aquest lliurament es fa a l'entrada del domicili d'un client si és una casa, o al vestíbul de l'edifici si el client viu en un pis. El transportista no està obligat a fer el lliurament al client dins del domicili del client.

El lliurament es considera realitzat per Capska en el moment en què el transportista lliura al client els productes demanats. El transport el durà a terme una empresa independent.  El client es compromet a signar l'albarà de lliurament dels productes.  El transportista informa del dia de lliurament o programarà una cita segons les característiques del paquet. En cas d'absència del client en el moment del lliurament, l'empresa de transports podrà dipositar el paquet en un punt de recollida per no endarrerir el lliurament. El client haurà de fer tot el possible per retirar el paquet abans del termini de 10 dies feiners següents a la presentació de l'avís de lliurament dipositat a la bústia o per via electrònica. En cas que se superi aquest termini, el paquet serà retornat a Capska. S'acorda que les despeses de reenviament al client seran a càrrec d'aquest últim.

Els lliuraments es realitzen d'acord amb els terminis indicats a la pàgina web www.CAPSKA.COM en funció de la forma de lliurament escollida a comptar de l'enviament del correu electrònic de confirmació de l'enviament de l'esmentada comanda. En cas d'un endarreriment previsible del lliurament, Capska n'informarà el client al més aviat possible per correu electrònic i li proporcionarà una estimació del termini de lliurament suplementari. En qualsevol cas, Capska es compromet a fer el lliurament al client consumidor en un termini màxim de 30 dies a comptar de la confirmació de la comanda. En cas que s’ultrapassi aquesta data límit en més de 7 dies, i llevat de casos de força major, el client consumidor tindrà la possibilitat de denunciar el contracte de compravenda electrònica celebrat amb l'empresa CAPSKA.COM mitjançant carta certificada amb acusament de recepció. En aquest cas, Capska es compromet a reemborsar al client consumidor mitjançant xec en un termini de 14 dies a comptar de la recepció de la carta certificada.

Per als clients professionals, els terminis es donen a títol indicatiu en funció de les possibilitats de subministrament i transport de Capska, llevat de compromís exprés sobre les dates i hores en ferm acordades entre Capska i el client per escrit. En qualsevol cas, Capska s'esforçarà per respectar els terminis de lliurament esmentats en el moment de registrar la comanda del client professional. A falta d'aquest compromís, els retards no poden donar lloc a reclamació per danys i perjudicis, retenció o anul·lació de comandes en curs. Capska està autoritzada a fer lliuraments totals o parcials. En cas de manca de disponibilitat temporal o permanent dels productes encarregats, en particular per incompliment d'un proveïdor, Capska ho comunicarà al client al més aviat possible i especificarà en particular la data en què es podria atendre la comanda, si escau.

Correspon al client comprovar l'estat de l'embalatge i dels productes i el nombre de productes en el moment de la recepció.

En tot cas, en cas de reclamació, deteriorament del producte durant el transport, avaria, manca d'articles o retard, correspon al client fer les reserves clares i precises en el document de lliurament o recepció del transportista, i notificar al transportista, mitjançant carta certificada amb acusament de recepció, els motius de la seva reclamació en el termini de tres dies, no inclosos els festius, posteriors a la recepció dels productes.

Sense perjudici de les disposicions que es duguin a terme amb el transportista, les reclamacions sobre defectes aparents o manca de conformitat del producte lliurat s'han de presentar per escrit a Capska en un termini de 3 dies a comptar de la data de lliurament o posada a disposició del producte.  Correspondrà al client aportar qualsevol justificació sobre la realitat dels defectes o les anomalies observats, en particular enviant a Capska una fotocòpia de la carta de reclamació enviada al transportista i una fotocòpia de l'albarà de lliurament en què s'esmenten les reclamacions. Haurà de donar a Capska totes les facilitats perquè procedeixi a la comprovació d'aquests defectes. Un cop transcorregut aquest termini no s'acceptarà cap reclamació amistosa o judicial.

En cap cas Capska no es fa responsable de cap endarreriment o manca de lliurament per causa de força major o falta del client.

Capska es reserva el dret de fer servir el transportista més adequat i de modificar l'elecció del client si cal per a garantir el correcte enviament dels seus productes en les millors condicions.

Període de desistiment per als clients consumidors

En aplicació de l'article L121-20 del Codi de Consum, el client consumidor disposa d'un termini de desistiment de 14 dies naturals a comptar de la data de recepció dels productes encarregats.

D'acord amb l'article L 121-21-8 del Codi de Consum, no es pot exercir el dret de desistiment per als productes fabricats segons les especificacions del client o clarament personalitzats (p. ex., vidre fet a mida, etc.).

El client haurà de retornar els productes, a l'adreça indicada per Capska, dins del termini de desistiment, en el seu embalatge original, sense utilitzar i en perfecte estat, sense cap rastre ni marca, amb tots els accessoris (incloent-hi les instruccions) i els possibles obsequis oferts. Ha de retornar el producte amb un duplicat de la factura així com el formulari de devolució degudament emplenat. Les despeses de devolució dels productes aniran a càrrec del client. Si no es compleixen totes les condicions exigides per a la devolució dels productes, Capska podrà deduir dels imports a reemborsar, si escau, una part proporcional del preu de venda corresponent al preu de venda dels productes que falten, així com la reparació, la substitució o la restauració de qualsevol producte danyat.

El reemborsament s'efectua, llevat d'acord amb el client, mitjançant el mateix mitjà de pagament que aquest hagi fet servir en fer la comanda.

Capska es compromet a reemborsar al client consumidor en un termini de 14 dies a comptar de l'expressió de la voluntat de desistiment del client consumidor.

Tanmateix, Capska es reserva el dret de diferir el reemborsament fins que hagi recuperat el producte o fins que el consumidor n’hagi aportat la prova de l'enviament.

Opció de lliurament "Preparació Express" (França metropolitana)

La vostra comanda es processarà de manera prioritària i el termini de lliurament dependrà del transportista que hàgiu escollit.

Recomanem el pagament amb targeta bancària.  

- Per a qualsevol comanda feta abans de les 12:30 h els dies feiners (de dilluns a divendres), el vostre paquet s'enviarà el mateix dia.

- Per a qualsevol comanda feta un dissabte, diumenge o festiu, la vostra comanda s'enviarà el dia feiner següent.

- Per a qualsevol comanda feta passades les 12:30 h, la vostra comanda s'enviarà l'endemà.

El temps de processament de la comanda s'ha reduït, però el temps de lliurament no ha canviat. El camió no anirà més ràpid. Els terminis de lliurament anunciats pel transportista no canvien i es mantenen iguals.

Si viviu a Còrsega, afegiu 1 dia més als terminis indicats més amunt. Sense l'opció de Preparació Express, s'apliquen les condicions de lliurament estàndard.

L'opció de Preparació Express s'activarà en rebre el pagament (targeta bancària, paypal, transferència o xec).  En cas de fallada en el lliurament (motiu que exclou el retard relacionat amb les condicions meteorològiques o problemes per trobar la vostra adreça), teniu el dret de presentar una reclamació per correu electrònic a info@capska.fr

L'opció "Preparació Express" no és obligatòria. 

Atenció: alguns vidres específics tenen un termini de subministrament més llarg (entre 10 i 15 dies feiners); l'opció "Preparació Exprés" s'aplicarà com a molt tard al final del termini anunciat a la descripció del producte.

Obligacions del client

L'ús del producte es farà sota la responsabilitat del client.

El client declara ser conscient que els productes comercialitzats per Capska poden contenir elements nocius i perillosos. Per consegüent, Capska recomana al client que utilitzi el producte encarregat d'acord amb les instruccions de seguretat i les recomanacions d'ús especificades a la descripció del producte a la pàgina web www.CAPSKA.COM, a l'embalatge del producte i a la possible nota explicativa.

En aquestes condicions, el client haurà de mantenir el producte en bon estat i utilitzar-lo d'acord amb la seva finalitat tot respectant, en particular, les indicacions donades per Capska i el fabricant.

En aquest sentit, aconsellem al client que no faci cap modificació al producte, ni hi instal·li accessoris, peces auxiliars ni cap altre dispositiu.

El client es compromet a emmagatzemar i utilitzar els productes d'acord amb la normativa vigent i a respectar totes les seves obligacions legals. Capska no es fa responsable en cap cas dels defectes i el deteriorament dels productes lliurats de resultes de condicions anormals o no conformes d'emmagatzematge, conservació i utilització posteriors al lliurament d'aquests productes.

Responsabilitat

El client haurà de donar a Capska totes les facilitats perquè procedeixi a la comprovació de defectes o anomalies.

En cas de detectar-se un defecte, els productes en qüestió podran ser retornats a Capska.  No s'acceptarà cap devolució pel motiu que sigui sense el consentiment previ per escrit de CAPSKA.COM. Els productes considerats contradictòriament defectuosos o no conformes pels clients seran reemborsats, llevat d'acord amb el client, utilitzant el mateix mitjà de pagament que aquest hagi fet servir en la comanda o la substitució a elecció de CAPSKA.COM.

Les eventuals despeses de devolució són a càrrec de l'empresa CAPSKA.

En cas de responsabilitat corresponent a CAPSKA.COM com a conseqüència d'una falta per part seva, la reparació s'aplica únicament als danys directes, personals i certs que hagi patit el client, amb l'exclusió expressa de la reparació de qualsevol dany o perjudici indirecte i immaterial, com ara danys econòmics, danys a la imatge, etc. L'import dels danys i perjudicis que CAPSKA.COM pugui estar obligada a pagar en les condicions esmentades es limita, en tot cas, a l'import de la comanda.

CAPSKA.COM no es fa responsable de cap dany a la vida, el cos i la salut.

En tot cas, CAPSKA.COM declina tota responsabilitat, en particular, per:

 • El desgast normal dels seus productes
 • La deterioració o els accidents resultants d'una negligència, manca de vigilància o manteniment o ús inadequats
 • Els danys derivats de modificacions, incorporacions o reparacions del producte
 • Els danys resultants de l'incompliment de les recomanacions d'ús dels productes esmentades a la descripció del producte

En cas de produir-se un esdeveniment de força major, cas fortuït o causa externa, en particular per incendis, inundacions, vagues generals o parcials, tancaments d'empreses, restriccions de viatge, danys voluntaris, robatoris, canvis en la normativa, impossibilitats de ser aprovisionats de matèries primeres, interrupcions en el subministrament energètic, mal funcionament o interrupcions de les xarxes elèctriques o de telecomunicacions, CAPSKA.COM quedarà alliberada de ple dret i sense indemnització de la seva obligació de lliurament, a comptar de la data en què es produeixin els fets, i es compromet a informar-ne el client al més aviat possible.

En aquest sentit, Capska informarà al client al més aviat possible per qualsevol mitjà de l'esdeveniment de força major que fa impossible el compliment de les seves obligacions.

La transmissió de dades a través d'internet pot comportar l'aparició d'errors o el fet que el lloc web no estigui sempre disponible. Per consegüent, Capska no es fa responsable de la disponibilitat i la interrupció del servei en línia.

Servei postvenda i garantia

Llevat dels casos de garanties legals o garanties del fabricant, els productes comercialitzats per CAPSKA.COM es poden garantir per un període d'un any segons les indicacions que es donen a la descripció del producte. L'aplicació de la garantia es fa d'acord amb el procediment de devolució especificat a la secció "Servei postvenda i garantia". El període de garantia s'inicia des de la data de recepció del producte per part del client. La garantia es limita al canvi, el reemborsament o la reparació. La garantia queda exclosa en cas de desgast normal o deteriorament causats per un mal ús o un ús no conforme, en particular en cas d'error de connexió, sobretensions, alteracions mecàniques, caigudes i manca de manteniment. Es recorda que CAPSKA.COM no es fa responsable en cas de negativa del fabricant a aplicar la seva garantia per motius legítims.

Per poder beneficiar-se de la garantia dels productes, cal que conserveu la factura de compra i l'embalatge original.

Litigis

D'acord amb l'Ordenança núm. 2015-1033 del 20 d'agost de 2015, el seu decret d'aplicació núm. 2015-1382 del 30 d'octubre de 2015, els articles L.611 a L.616 i R612 a R616 del codi de consum, el client consumidor, sota reserva de l'article L.152-2 del codi de consum, té el dret de presentar una sol·licitud de resolució amistosa per mitjà de mediació, en un termini inferior a un any a comptar de la data de la seva reclamació per escrit a Capska.

Capska ha designat SAS Médiation Solution com a entitat de consum (acord de mediació registrat el 20 de juny de 2019 amb el núm. CS000298/1906).

Per posar-se en contacte amb el mediador, el consumidor ha de fer la seva sol·licitud per correu electrònic a contact@sasmediationsolution-conso.fr, tot especificant les seves dades postals, telefòniques i electròniques de contacte, una breu exposició dels fets i la prova de les gestions prèvies realitzades amb el lloc web CAPSKA.COM.

Informàtica i llibertat

CAPSKA.COM recull, registra, modifica, utilitza i transmet dades personals dels usuaris d'internet en el context de l'execució de les comandes que es fan al lloc web, relacions amb els clients, assessorament i servei d’atenció al client, així com per a la preservació dels interessos comercials de CAPSKA.COM, en particular a efectes de la conservació de proves. En la mesura que sigui necessari per al compliment de les obligacions de CAPSKA.COM, aquesta transmet informació personal a tercers, com per exemple el transportista.

El client té dret a accedir, modificar, rectificar i suprimir les dades que el concerneixen d'acord amb la llei francesa "Informatique et Liberté" núm. 78-17 del 6 de gener de 1978. Per exercir aquest dret, només cal enviar una carta a l'adreça següent: Société CAPSKA - Service Marketing – Allée de Cindais 14320 ST ANDRE SUR ORNE, França.

En tot cas, el client es pot oposar a l'ús de les seves dades personals. L'ús de la informació personal per a altres finalitats només serà possible si el client ha donat el seu consentiment.

En registrar-se a www.CAPSKA.COM, el client es compromet a proporcionar informació sincera i veraç sobre ell. La comunicació d'informació falsa és contrària a aquestes condicions generals, així com a les condicions d'ús que figuren al lloc.

Cookies

Amb finalitats estadístiques i de visualització, Capska informa el client que les cookies registren determinada informació que s'emmagatzema a la memòria del seu disc dur. Aquestes cookies també permeten a Capska de proposar al client les ofertes que s'adapten més bé a les seves necessitats, en funció dels productes que ja hagi seleccionat en visites anteriors. Les cookies són objecte d'una pàgina especialment redactada sobre aquesta qüestió.

Recuperació de residus

L'empresa Capska indicarà a tots els clients que ho sol·licitin un lloc de dipòsit o una estació especialitzada en el tractament de residus a prop de les instal·lacions de Capska, o qualsevol distribuïdor de residus d'aparells elèctrics i electrònics o bateries que comercialitzi aquests productes amb la seva denominació comercial o qualsevol persona autoritzada per a la recuperació d'aquests residus.

Els palets, les caixes i els embalatges no es recuperaran i serà responsabilitat del client dur-los a la deixalleria.

En qualsevol cas, el client podrà dipositar-los en qualsevol lloc adequat per a la recuperació d'aquests residus.

Queda terminantment prohibit llençar els residus d'aparells elèctrics i electrònics, les piles, les bateries o els acumuladors a la brossa domèstica o llençar-los al medi natural. Els residus d'aparells elèctrics i electrònics poden contenir substàncies perilloses, amb possibles efectes greus sobre el medi ambient i la salut. En participar en la recollida d'aparells electrònics al final de la seva vida útil, el client contribuirà a preservar els recursos naturals i a protegir la salut.

Llei aplicable – Prescripció – Atribució de jurisdicció

Les parts acorden que aquestes condicions i les seves conseqüències estan subjectes a la llei francesa. La llengua d’aquest document i de les relacions entre les parts és el francès.

Les parts acorden que totes les accions que hagi emprès el client professional en el marc d'aquestes condicions prescriuen en un any en aplicació de l'article 2254 del Codi Civil.

Qualsevol possible litigi entre professionals serà competència exclusiva dels Jutjats competents del domicili social de CAPSKA, al qual s'atorga la competència expressament i amb caràcter previ, fins i tot en cas de reclamació de garantia o de múltiples demandats.

Informació obligatòria per a clients consumidors

En aplicació de l'article L.211-15 del Codi de Consum, a continuació es reprodueixen els articles L 211-4, L 211-5 i L 211-12 del Codi de Consum, com també l'article 1641 i el primer paràgraf de l'article 1648 del Codi Civil, disposicions de les quals el client reconeix expressament haver tingut coneixement abans de la seva comanda.

Article L211-4 del Codi de Consum:

El venedor està obligat a lliurar els béns d'acord amb el contracte i es fa responsable de qualsevol manca de conformitat existent en el moment de l'expedició. Igualment, es fa responsable de qualsevol manca de conformitat que resulti de l'embalatge, les instruccions de muntatge o la instal·lació si aquesta ha estat posada a càrrec seu en virtut del contracte o s'ha dut a terme sota la seva responsabilitat.

Article L211-5 del Codi de Consum:

Per a ser conforme amb el contracte, el bé ha de: 1r Ser apte per a l'ús habitualment esperat d'un bé similar i, si s'escau: - correspondre a la descripció donada pel venedor i tenir les qualitats que aquest hagi presentat al comprador en forma de mostra o model; - presentar les qualitats que un comprador pot esperar legítimament ateses les declaracions públiques fetes pel venedor, el productor o el seu representant, particularment a la publicitat o l'etiquetatge; 2n O presentar les característiques definides de comú acord per les parts o ser apte per a qualsevol ús especial que el comprador hagi sol·licitat, hagi posat en coneixement del venedor i que aquest hagi acceptat.

Article L211-12 del Codi de Consum:

L'acció que resulti de la falta de conformitat prescriu dos anys després de l'expedició del bé.

Article 1641 del Codi Civil:

El venedor queda obligat per la garantia pels defectes ocults de la cosa venuda que la facin inadequada per a l'ús al qual està destinada, o que disminueixin de tal manera aquest ús que el comprador no l'hauria adquirida, o ho hauria fet per un preu inferior, si els hagués conegut.

Article 1648 del Codi Civil:

Qualsevol acció resultant dels defectes redhibitoris ha de ser presentada per l'adquirent en un termini de dos anys a comptar del descobriment del defecte.

Quan actua com a garantia legal de conformitat, el client consumidor:

 • Es beneficia d'un termini de 2 anys a comptar del lliurament del bé per actuar;
 • Pot escollir entre la reparació o la substitució del bé, sota reserva de les condicions de cost que preveu l'article L211-9 del Codi de Consum;
 • Queda exempt d'aportar la prova de l'existència de la manca de conformitat del bé durant els sis mesos següents a l'expedició del bé. Aquest termini s'amplia a 24 mesos a partir del 18 de març de 2016, llevat dels béns de segona mà.
 • La garantia legal de conformitat s'aplica amb independència de qualsevol garantia comercial atorgada.

El client consumidor pot decidir servir-se de la garantia contra els defectes ocults de la cosa venuda en el sentit de l'article 1641 del Codi Civil. En aquest cas, pot escollir entre la resolució de la compravenda o una reducció del preu de venda d'acord amb l'article 1644 del Codi Civil.

Versió de setembre de 2020